Nationaler Verband

Chinese Mastic Asphalt Association

No. 5 Changdian Road
Tea Garden
Nan'an District

40000 Chongqing
China

Tel.:  +8618008378113
haozengheng@cmhk.com

Unternehmen

Chongqing Zhixiang Paving Technology Engineering Co., Ltd

No. 5, Changdian Road
Chayuan New City
Nan'an District

401336 Chongqing
China

Tel.: +86 18008378268
Fax: +86 2362453666

wangmin1@cmhk.com
www.witfly.com

 

Chongqing Special Paving Engineering Technology Co., Ltd

No.53, Gangchengxi Road
Jiangbei District
Chongqing City
China

Tel.: +86 13996283899
www.cqtp.cn